wifi free

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, Spisová značka: C 44334 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Na zdraví s. r. o.,

se sídlem Kaplířova 623, 41117 Libochovice,

identifikační číslo: 086 19 972, DIČ: CZ08619972

pro masérské, rekondiční, regenerační a kosmetické služby

Studio Posh

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Na zdraví s.r.o., právnické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku: Spisová značka: C 44334 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem Kaplířova 623, 41117 Libochovice, IČO: 08619972 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemné právní závazkové vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě nabízených  služeb (dále jen „služby“) mezi poskytovatelem služeb a objednavatelem poskytovaných služeb (dále jen „zákazník“) prostřednictvím nákupu dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním.

Poskytovatel provozuje služby na základě platného živnostenského oprávnění pro předměty podnikání:

- masérské, rekondiční a regenerační služby

- kosmetické služby

Služby jsou poskytovány na provozovně Studio Posh, se sídlem Masarykova 794/67, 41201 Litoměřice (dále jen „provozovna nebo Studio“), tel. +420 601 551 535,  

e-mail: studio.posh@seznam.cz.

 

1.2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Nákupem dárkového poukazu poskytovatele nebo telefonickým, osobním či elektronickým objednáním služeb poskytovatele je mezi stranami uzavřena smlouva (jinak než písemně) o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena na dobu určitou tj. na dobu uvedenou na dárkovém poukazu nebo dohodnutou v rámci telefonické či osobní objednávky služby.

 

1.3. Obsah smlouvy a její dostupnost

Smlouvu uzavřenou v souladu s článkem 1. 2. tvoří vždy i tyto VOP, Ceník služeb (dále jen „Ceník“) a Popis jednotlivých služeb. VOP, Ceník a Popis jednotlivých služeb jsou k dispozici v provozovně poskytovatele a na jeho webových stránkách www.studioposh.cz.

 

1.4. Souhlas se smluvními dokumenty

Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje svůj souhlas a seznámení se s těmito VOP, Ceníkem a popisem jednotlivých služeb.

V případě rozporu mezi VOP, Ceníkem a popisem jednotlivých služeb platí uvedené pořadí přednosti:

a) Popis jednotlivých služeb,

b) Ceník,

c) VOP.

což však nebrání stranám dohodnout se jinak.

 

1.5. Služby

Poskytovatel nabízí a poskytuje tyto základní služby:

a) masérské služby,

b) rekondiční a regenerační služby,

c) kosmetické služby.

Jednotlivé, poskytované služby jsou dále upraveny v popisu poskytovaných služeb na webových stránkách. Zákazník je současně při objednávání konkrétní služby informován poskytovatelem o možných se službou souvisejících indikacích a kontraindikacích, o případných zdravotních rizicích a o způsobu provedení služby. Pokud se následně rozhodne služby poskytovatele akceptovat, dává tím zákazník poskytovateli svůj svobodný informovaný souhlas s provedením služby.

 

1.6. Obchodní podmínky

1.6.1. Termín návštěvy  

Termín poskytnutí služby je nutno předem osobně, telefonicky či elektronicky dohodnout a zarezervovat.

 

1.6.2. Změna termínu pro poskytování služeb

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v zarezervovaném termínu dostavit k poskytnutí služby, je nutné o tom informovat nejpozději do 48 hodin před termínem provedení služby poskytovatele. Pozdější přeobjednání je považováno za absenci zákazníka.

 

1.6.3. Předčasný příchod

Prostory Studia nejsou pro zákazníky přístupné v libovolnou dobu. V případě předčasného příchodu může být zákazníkovi umožněn vstup do čekárny recepce Studia, ovšem pouze za předpokladu, že se aktuálně personál nevěnuje jiným zákazníkům. Z těchto důvodů se doporučuje dostavit k provedení služby cca 10 min před rezervovaným termínem.

 

 

1.6.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním do 15 minut od rezervovaného termínu, bude služba provedena ve zkráceném termínu s jejím ukončením v původně stanoveném čase, úhrada za objednané služby zůstává v plné výši dle platného Ceníku.  Pokud je zákazník s příchodem opožděn o více jak 15 minut, je tato skutečnost považována za absenci zákazníka.

 

1.6.5. Absence zákazníka

Za absenci zákazníka se považuje jeho pozdní příchod za účelem poskytnutí služby delší jak 15 minut po dohodnutém termínu služby nebo nedostavení se v zarezervovaném termínu do Studia k poskytnutí objednaných služeb. V případě absence zákazníka bude po tomto požadována celá úhrada za jím objednané služby dle platného Ceníku, při úhradě služby dárkovým poukazem bude považována příslušná služba za provedenou. Pokud zákazník včas nezruší rezervaci nebo se cela nedostaví k provedení služby, při další návštěvě mu bude z jeho zavinění neprovedená objednaná služba přičtena k aktuální úhradě v plné výši dle Ceníku.

 

1.6.6. Odmítnutí poskytnout službu

Poskytovatel může odmítnout provedení služby, pokud se zákazník dostaví k provedení příslušné služby:

- se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,

- pod vlivem alkoholických nápojů nebo pod vlivem jiných návykových látek,

- se zdravotními problémy medicínského charakteru,

- v nevyhovujícím hygienickém stavu,

- předem sdělí poskytovateli některou z kontraindikací k objednané službě nebo vznik alergických reakcí na konkrétní materiály používané při poskytování služeb. V opačném případě, tj. pokud tyto skutečnosti zákazník poskytovateli s předstihem nesdělí, nezakládají takto vzniklé následky oprávnění k reklamaci již provedené služby.

- nechová se podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám nebo se během objednávání služeb a rezervace termínu jejího poskytnutí vyjadřuje nepřístojným způsobem.

Poskytovatel nemá odborné znalosti a speciální dovednosti pro poskytování svých služeb osobám se zdravotním postižením, z těchto důvodů nelze takovým osobám služby poskytnout.

 

1.6.7. Předčasné ukončení masáže

Poskytovatel může předčasně ukončit poskytování služby, pokud se v průběhu poskytování služby u zákazníka:

- projeví zjevné příznaky infekčního onemocnění,

- projeví zjevné příznaky požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek,

- projeví zjevné příznaky zdravotních problémů,

- bude zákazník i přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem,

- projeví nebo bude jinak zjištěna kontraindikace k poskytované službě nebo alergická reakce na použité materiály.

 

1.6.8. Doprovod a přístupnost

Zákazníka může doprovázet pouze jedna osoba starší 18-ti let, zákazníkovi ve věku do 15-ti let bude poskytnuta služba pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti zákonného zástupce. Studio není přizpůsobeno na přítomnost dětí a zvířat.  Studio nemá zřízeny bezbariérové zóny pro pohyb osob na invalidním vozíku. V provozovně není prostor k odkládání cyklistických kol.

 

1.6.9. Odchod zákazníka ze Studia

Po ukončení poskytování služeb musí každý jednotlivý zákazník opustit prostory provozovny do 15-ti minut.

 

1.6.10. Osobní věci a cennosti

K odkládání osobních věcí a cenností slouží „převlékárna“, jedná se o místnost, kde se zákazník připraví k provedení služby (převlékne a z těla sejme šperky a ozdobné předměty, či jinak připraví dle pokynů poskytovatele). Čekárna není prostorem pro odkládání osobních věcí zákazníků.     

 

1.7. Změny či doplnění dokumentů

          Znění VOP, Popis jednotlivých služeb a Ceník může poskytovatel měnit či doplňovat.

 

 

2. Cena a platební podmínky

2.1. Cena za poskytované služby se řídí platným Ceníkem poskytovatele, který je přístupný k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách poskytovatele www.studioposh.cz.

2.2. Platba za poskytnuté služby je splatná jednorázově v hotovosti, nebo platební kartou po jejím absolvování v provozovně poskytovatele. Po dohodě lze provést úhradu též převodem na účet u poskytovalete GE Money bank č.: 232051122/0600 s tím, že platba musí být připsána na účet nejpozději v den sjednaného termínu provedení služby.

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY ZAMĚSTNAVATELE, LZE VYSTAVIT FAKTURU ZA PROVEDENÉ SLUŽBY.

2.3. Úhradou dárkového poukazu je provedeno předplacení konkrétní služby na tomto poukazu uvedené, musí být předložen při úhradě poskytnuté služby.

2.4. Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit ani započíst.

 

 

3. Podmínky čerpání dárkových poukázek

3.1. Dárkový poukaz lze objednat telefonicky či osobně v libovolných hodnotách a použít jej na úhradu jakékoli služby uvedené v nabídce poskytovaných služeb, nebo k úhradě výrobků uvedených v Ceníku. Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu, není dovoleno jej kopírovat či jinak upravovat.

3.2. Dárkový poukaz obsahuje zejména údaje o:

a) jeho finanční hodnotě,

b) popis druhu poskytované služby,

c) časové lhůty k jeho uplatnění,

d) informace o místě poskytování služby,

e) pro jaký počet osob je poskytována služba

f) informace o tom, co vše dalšího je zahrnuto v ceně dárkového poukazu

3.3.  Po uplynutí časové lhůty uvedené na dárkovém poukazu tento neuplatněný poukaz bez náhrady propadá a nelze jej již uplatnit za účelem úhrady poskytnutých služeb.

3.4. Služby uvedené na dárkovém poukazu je jeho vlastník povinen telefonicky, osobně nebo e-mailem v dostatečném předstihu rezervovat u poskytovatele služeb.

3.5. Zarezervovaný dárkový poukaz lze přeobjednat nejpozději do 48 hodin před termínem poskytnutí služby, v opačném případě se hodnota objednané služby bez náhrady odečte z ceny příslušného dárkového poukazu, případně se má zato, že byl vyčerpán celý.

3.6. Dárkový poukaz je platný, pokud není vyčerpána jeho finanční hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti (půl roku od data vydání). Zarezervování služby musí být nejpozději 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

 

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1. V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je poskytovatel správcem osobních údajů.

4.2. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků z důvodu plnění smlouvy, kdy se jedná zejména o identifikační a kontaktní údaje jednotlivých zákazníků (jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a e-mail).

4.3. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem (správcem) a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů vyplývajících. Osobní údaje jsou uloženy v šanonu v písemné podobě v uzamčeném trezoru.

4.4.  Subjekty osobních údajů mají právo na:

- přístup ke svým osobním údajům,

- opravu svých osobních údajů,

- výmaz svých osobních údajů,

- vznesení námitek proti zpracování osobních údajů,

- podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

4.5. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám ani předávány k dalšímu zpracování, včetně automatických marketingových operací. Přístup k osobním údajům má pouze správce.

 

 

5. Reklamace služeb

5.1. Reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník poskytovateli bezodkladně písemně oznámit na adrese provozovny a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby.

5.2. Reklamaci zakoupeného výrobku uplatní zákazník v provozovně poskytovatele neprodleně po zjištění vady.

 

 

6. Ukončení smlouvy

6.1. Smlouva je ukončena

a) provedením objednané služby poskytovatelem zákazníku a její úhradou zákazníkem,

b) provedením služby uvedené na dárkovém poukaze poskytovatelem zákazníku a předáním příslušného (uplatněného) dárkového poukazu poskytovateli,

c) neuplatněním práv vyplývajících z obsahu dárkového poukazu ve vlastnictví zákazníka v době jeho platnosti.

 

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Právní předpisy

Smluvní vztahy mezi stranami se řídí platným právním řádem České republiky.

 

7.2. Výhrady

a) Není-li uzavřena smlouva v písemné formě, pak je vyloučena možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku ze strany zákazníka.

b) Poskytovatel poskytuje služby pouze za podmínek uvedených v článku 1.3.  (výše), a proto zaslání, předání jiných obchodních podmínek (ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku) je považováno za nepřijetí poskytovatelova návrhu smlouvy a za nový návrh na uzavření smlouvy, jejíž přijetí musí být ze strany poskytovatele výslovně potvrzeno.

 

7.3. Účinnost

VOP jsou účinné od  1. 5. 2019

 

 

Objednávky na telefonu

Pokud nezvedáme telefon, věnujeme se momentálně
klientům. Prosíme, zkuste zavolat později.

Otevírací doba

Po-Pá
7:00 - 19:00
(jiné časy možné dle telefonické dohody)

Jak se k nám dostanete

Pokud pojedete automobilem, kousek od naše studia oceníte velké neplacené parkoviště (u komplexu Družba). Z parkoviště pak přibližně 1min pěšky směrem dolů ke kolejím. Nebo je zde také možnost zaparkovat bezplatně ve všech přilehlých ulicích.

MHD a to linkami B a D, které jezdí každou půl hodinu z autobusového nádraží – zastávka U Lávky. Odtud je to k nám už jen 2min pěšky směrem ke kolejím.

Nabízíme

  Individuální přístup
  Diskrétní jednání
  Bezplatná konzultace
  Dárkové poukazy
  Maďarské termální produkty
  Bylinné 100% produkty ve farmaceutické kvalitě